Our Team

      Postdoctor

Shuai Yan

Wang Ping Research Lab

Biomedical Photonics Laboratory

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics

Huazhong University of Science and Technology

Biomedical Engineering

Shuai_Yan@hust.edu.cn

      Research Assistant

 

Binxia Lu

Ping Wang Research Lab

Biomedical Photonics Laboratory

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics

Huazhong University of Science and Technology

lubinxia@hust.edu.cn

      Doctoral Students

Guang Yang

Wang Ping Research Lab

Biomedical Photonics Laboratory

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics

Huazhong University of Science and Technology

Optical Engineering

yangguangstu@hust.edu.cn

 

Haozheng Li

Wang Ping Research Lab

Biomedical Photonics Laboratory

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics

Huazhong University of Science and Technology

Communication Engineering

lihaozheng@hust.edu.cn

Erli Cai

Wang Ping Research Lab

Biomedical Photonics Laboratory

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics

Huazhong University of Science and Technology

Biomedical Engineering

cerli52@hust.edu.cn

Chi Yang

Wang Ping Research Lab

Biomedical Photonics Laboratory

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics

Huazhong University of Science and Technology

Optical Information Science and Technology

D201980914@hust.edu.cn

 

Yali Bi

Wang Ping Research Lab

Biomedical Photonics Laboratory

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics

Huazhong University of Science and Technology

Mathematics Physics Base Class

yali_bi@hust.edu.cn

 

 

Yage Chen

Wang Ping Research Lab

Biomedical Photonics Laboratory

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics

Huazhong University of Science and Technology

Biomedical Engineering

chenyage@hust.edu.cn

 

Sicheng Li

Wang Ping Research Lab

Biomedical Photonics Laboratory

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics

Huazhong University of Science and Technology

Optical Engineering

l.sicheng@qq.com

Qipei Zhou

Wang Ping Research Lab

Biomedical Photonics Laboratory

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics

Huazhong University of Science and Technology

Optical Engineering

544782951@qq.com

    Graduate Students

Boyu Yu

Wang Ping Research Lab

Biomedical Photonics Laboratory

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics

Huazhong University of Science and Technology

Biomedical  Photonics

yuboyu@hust.edu.cn

 

Jiangshan Liao

Wang Ping Research Lab

Biomedical Photonics Laboratory

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics

Huazhong University of Science and Technology

Biomedical Engineering

M201873005@hust.edu.cn

 

Zhiliang Huang

Wang Ping Research Lab

Biomedical Photonics Laboratory

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics

Huazhong University of Science and Technology

Biomedical Engineering

u201614499@hust.edu.cn

Yiran Li

Wang Ping Research Lab

Biomedical Photonics Laboratory

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics

Huazhong University of Science and Technology

Biomedical Engineering

u201714464@hust.edu.cn

Alumnus

Former Postdoctors:

Yong Cheng

Hua Luo

 

Former Ph.D:

Jing Zhang

 

Former Master:

Xuemei Zeng

Huajun Tang

Disheng Fu